Přístavba střešovického evangelického kostela

Dne 18. listopadu 2018 se konalo mimořádní shromáždění všech členů evangelického střešovického sboru s hlasovacích právem. Na pořadu jednání byl pouze jeden bod: rozprava a hlasování o tom, zda mají pokračovat aktivity na plánované přístavbě kostela.

Kdy to vše začalo

Myšlenka zvětšit zázemí střešovického evangelického kostela není nikterak nová. Již v roce 1946, tedy pouhých sedm let poté, co kostel začal sloužit svému účelu, předložil jeho architekt Bohumír Kozák návrh na rozšíření objektu o severní křídlo. Originál tohoto návrhu, který se dodnes dochoval, dlouho sloužil jako jediný „ideový návrh“ rozšíření objektu.

Po uchopení moci komunisty se celý projekt odložil na neurčito a opět byl oživen až po roce 1989. Konkrétní rysy projekt obdržel v roce 2008, kdy byl na dobu 10 let zřízen fond dostavby a ustavena jeho správní rada, jejímž cílem bylo začít shromažďovat potřebné finance na realizaci.

Klíčový rok 2015

Rozhodující impulz přišel v roce 2015, kdy správní rada fondu dostavby obdržela tříletý mandát na to připravit všechny náležitosti k tomu, aby bylo možné kvalifikovaně hlasovat a projekt definitivně podpořit či odmítnout.

Kromě péče o projektové finance bylo jejím hlavním úkolem vypsání výběrové řízení na zpracování architektonické studie dostavby. V roce 2017 sborové shromáždění uvolnilo na tuto činnost potřebné finance a rovněž vyslovilo souhlas s tím, aby architektonické návrhy nebyly nutně limitovány poválečným návrhem architekta Kozáka a jeho venkovními proporcemi.

2018 a ideový architektonický návrh

Počátkem roku 2018 proběhlo výběrové řízení na ideový architektonický návrh dostavby kostela ve formě souběžného zadání čtyřem architektonickým ateliérům: Schaufler-Roskovec s.r.o., Projektil Architekti s.r.o., arch. David Vávra a arch. Vítězslava Rothbauerová.

V březnu 2018 odborná porota pod vedením předsedkyně Ing. arch. Hany Seho vyhodnotila všech pět předložených ideových návrhů (studio Projektil Architekti s.r.o. předložilo návrhy dva). V závěrečné zprávě porota uvedla, že ze všech předložených návrhů nejlépe potřeby sboru naplňují projekt architektů Schaufler-Roskovec a první projekt kanceláře Projektil Architekti (B1).

Vedle architektonické soutěže komisi rovněž čekal nelehký úkol zmapovat potenciální finanční zdroje projektu, zejména pak ochotu členů společenství finančně se na realizaci podílet. Na podzim 2018 proto proběhlo mezi členy střešovického kostela rozsáhlé dotazníkové šetření.

Hlasování 18. listopadu 2018

Jak tedy dopadlo avizované hlasování o dostavbě?

Mimořádné listopadové sborové shromáždění odsouhlasilo 70% většinou všech přítomných členů s hlasovacím právem realizaci dostavby. Rada starších následně z usnesení definovala další tři nutné kroky, které k realizaci vedou: pokračovat v přípravě projektu dostavby dle závěrů poroty, zajistit projektovou dokumentaci, kterou vypracuje finální vybraný uchazeč – Schaufler-Roskovec, případně Projektil Architekti, a konečně zajistit vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Před naším společenstvím tak stojí nelehký úkol. Jedním ze zásadních bodů je samozřejmě zajištění financí. Přestože sbor má nějaké prostředky k dispozici a členové sboru ve zmíněném dotazníkovém šetření vyjádřili ochotu se na dostavbě finančně podílet, bude nutné hledat další zdroje.

Práce na realizaci dostavby tak vlastně v podstatě začínají…