Všechny farní sbory Českobratrské církve evangelické jsou ze zákona samostatné hospodářské jednotky.

Veškerá činnost střešovického sboru je hrazena z dobrovolných členských příspěvků (salár) a z darů členů i nečlenů. Dary je možno si odečíst z daňového základu. Faráři jsou zaměstnanci církevního ústředí; sbor na jejich platy odvádí finanční příspěvek do ústřední pokladny (personální fond).

Sbor dále přispívá na seniorátní a celocírkevní aktivity každoročními odvody (repartice). Kromě těchto „provozních“ nákladů vybíráme finanční prostředky i na další konkrétní cíle. Jedná se hlavně o sbírky na pomoc potřebným lidem, charitativní projekty v zahraničí a jiné. Více informací, včetně konkrétních informací jak přispět, naleznete v sekci Pomáhejte s námi.