Jsme jeden z více než 200 farních sborů (farností) Českobratrské církve evangelické, která vznikla těsně po vzniku Československa v roce 1919 sloučením dvou protestantských církví – reformované (kalvínské) a luterské.

O životě a činnosti farního sboru rozhodují především jeho členové. Nejméně jednou ročně jsou všichni zváni na sborové shromáždění, kde mohou promluvit, podávat návrhy a přijímat usnesení, volit faráře a správní orgán (staršovstvo), který činnost společenství řídí.

Více o naší církvi se dozvíte na jejích oficiálních stránkách www.e-církev.cz.