Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

STŘEŠOVICKÝ SBOR


Jsme jedním z 21 pražských farních sborů Českobratrské církve evangelické. Scházíme se k bohoslužbám v kostele na Náměstí před Bateriemi ve Střešovicích (Praha 6). Kostel je spojen s farou, kde se koná řada dalších setkání všech generací. Schází se tu také sdružení Víra a světlo (rodiny s postiženými dětmi), podporujeme duchovní službu ve věznicích a v nemocnicích, podporujeme činnost střediska Diakonie Ratolest (stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením) a Ústavu pro klientky s kombinovaným postižením ve Vlašské ulici,  pořádáme koncerty a divadelní představení pro veřejnost, máme partnerské sbory v zahraničí.
Nejvyšším orgánem sboru je sborové shromáždění, v mezidobí řídí sbor volené staršovstvo. V současné době slouží ve sboru farář Pavel Pokorný a farářka Lenka Ridzoňová. Laickým představitelem sboru je kurátor – tuto funkci zastává Tomáš Fendrych.


HISTORIE SBORU

Rozsáhlé území střešovického sboru – dnes je součástí městské části Praha 6 – se prostírá od Hradčan až k Hostivicům. Má starou evangelickou a předtoleranční historii, z níž je v Ruzyni pod Bělohorskou plání Toleranční hřbitůvek (poslední pohřeb má datum 1947). Kazatelská stanice sboru ČCE Praha Salvátor zahájila činnost v roce 1923. V roce 1930 se proměnila na filiální sbor a od roku 1932 jsou Střešovice farním sborem samostatným – ač bez vlastních budov – s farářem dr. Bohušem Hrejsou. Sbor pilně hledal pozemek, na němž by si mohl postavit vlastní kostel s farou.
V roce 1938 se podařilo zakoupit malý pozemek na hřbetě táhlého střešovického kopce, kde v té době byla čilá výstavba obytných domů. Podle návrhu architekta dr. Bohumíra Kozáka, člena  sboru, byl v krátké době vybudován kostel s farou a slavnostně otevřen 18. května 1939, ve smutné době krátce po okupaci republiky nacistickým Německem.
Válečná doba dolehla těžce i na střešovický sbor. 25 jeho členů zahynulo v koncentračních táborech nebo bylo popraveno, mezi nimi člen staršovstva dr. Josef Růžička. První kurátor sboru dr. Emil Lány byl zastřelen těsně před osvobozením v květnu 1945. Když byly uzavřeny gestapem české vysoké školy, byl zřízen při synodní radě ČCE dálkový teologický kurz, který vedl člen střešovického sboru, doc. J.B. Souček. Frekventanti kurzu pracovali jako pomocní diákoni některých sborů – ve Střešovicích Vladimír Doule, Jan Milíč Lochman a Zdeněk Navrátil.
Po 2. světové válce se sbor musel vyrovnat s mnoha postupně nastalými změnami. V radosti z nabyté svobody a očekávaného rozkvětu se plánovalo rozšíření sborových budov o tzv. „severní křídlo“, které navrhl opět dr. B. Kozák. Realizaci záměru překazily události únoru 1948. Sboru se zdařilo pouze postavit na kruchtě kostela varhany podle návrhu prof. dr. Jiřího Reinbergera. Tento nástroj prošel technickou rekonstrukcí v 90. letech 20. století a výborně slouží jak k doprovodu bohoslužebného zpěvu, tak jako kvalitní koncertní nástroj při hudebních nešporách a koncertech.
Střešovický sbor má veliké štěstí na své kazatele. Ačkoli překročil třičtvrtěstoletí své existence, působí na něm teprve třetí statutární farář:
dr. Bohuš Hrejsa (1932 – 1973), Mgr. Jaroslav Vetter (1973 – 2000), Mgr. Pavel Pokorný (od r.2000). Ve sboru ovšem působili mnozí vikáři a faráři pod vedením a ve spolupráci se statutárními faráři. Sbor si na všech svých kazatelích váží jejich hlubokého teologického vzdělání a obdarování jasného a srozumitelného výkladu Písma Svatého, stejně jako laskavého porozumění pro problémy a těžkosti svých farníků.
Mimo své územní hranice sbor dlouhá léta věnoval svůj dělný zájem celocírkevnímu středisku v Chotěboři, které vybudoval (spolu s farářem Pavlem Pellarem) farář Jaroslav Vetter. Dodnes každoročně pořádá sbor víkendový zájezd pro všechny generace do tohoto střediska.
Od roku 1985 má sbor partnerský vztah se sborem v holandském Oss. Už čtvrtstoletí se vzájemně navštěvujeme, střídavě delegace od nás i z Oss, vyměňujeme si dopisy (dnes e-maily) a sdílíme své radosti i starosti.
V letech 1990 – 2005 jsme usilovali o podobné vztahy se sborem v Lipsku. Užší styk se však, pro malý zájem zejména v Německu, nepodařilo udržet.
S 21. stoletím se střešovické zahraniční styky rozrostly o přátelství se sborem s německou tradicí v rumunském Sibiu. Tyto vztahy se vyvíjejí podobně, jako s Holanďany.
Podle statistických údajů sborové kartotéky má střešovický sbor v současnosti asi 550 registrovaných členů. Je potřeba si přiznat, že v 90. letech 20. století došlo k výraznému poklesu členů proti např. r. 1965, kdy jich bylo registrováno téměř 2000. Rovněž byla v 90 letech zrušena kazatelská stanice v obci Ruzyně, která sloužila od roku 1932.
Na nedělní bohoslužby do střešovického kostela však přichází v celoročním průměru na 95 účastníků, tedy 17% všech registrovaných členů sboru, což je vlastně uspokojivý výsledek. Mnohem důležitější výpověď, než statistické údaje, je fakt, že při bohoslužebném shromáždění jsou dosti rovnoměrně zastoupeny všechny generace. Zejména nechybí děti, které kostel považují zcela samozřejmě za „svůj“ prostor. V týdnu se scházejí generační skupiny ke svým programům. To, co nás občas trápí – tj. nedostačující prostory sborového zázemí – vlastně dosvědčuje, že se můžeme dívat do budoucnosti s nadějí a vděčností k Pánu Bohu. (text psán 2010)

Z historie FS Praha – Střešovice podle ohláškových knih

KAZATELÉ A KURÁTOŘI FS STŘEŠOVICE

tento měsíc

3.9. 9:30 bohoslužby Pokorný, VP
5.9. 19:30 sborová diakonie
 6.9.  19:00 schůzka učitelů neď. školy
 10.9.  9:30 bohoslužby Ridzoňová
13.9. 10:00 biblická hodina na Bílé Hoře
13.9.  19:00 staršovstvo
17.9. 9:30 bohoslužby Ridzoňová, VP
19.9. 10:00 maminky s dětmi
 21.9. 15:00 schůzka seniorů
24.9. 9:30 bohoslužby Pokorný  
27.9. 17:00 výtvarná dílna
 1.10.  9:30 bohoslužby Plíšková
Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM