Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Fond dostavby

Fond na dostavbu kostela - statut

 1. Na základě rozhodnutí sborového shromáždění ze dne 16. března 2008 se zřizuje  Fond na dostavbu kostela (dále jen „Fond“).
 2. Zřizovatelem Fondu je Farní sbor ČCE v Praze 6, Střešovicích, náměstí Před bateriemi 22.
 3. Účelem Fondu je shromáždit finanční prostředky na financování dostavby severního křídla kostela  ČCE v Praze 6, Střešovicích, náměstí Před bateriemi 22 podle studie autora projektu kostela Ing.arch.Bohumíra Kozáka z roku 1946.
 4. Vznikne víceúčelový shromažďovací sál pro 60 osob o ploše 56 m2 a další prostory pro sborové aktivity o ploše 100 m2.
 5. Zdrojem příjmů  Fondu jsou dary členů  sboru (včetně darů, které byly na tento účel shromážděny k datu vzniku Fondu), dědictví po členech sboru, příjmy z účelových sborových sbírek, účelové dary fyzických a právnických osob, dotace a granty z prostředků veřejné podpory. Pro každý dar je možno uzavřít darovací smlouvu. Dárce obdrží na vyžádání po převedení finanční částky potvrzení o přijetí daru.
 6. Prostředky Fondu se shromažďují odděleně od běžného rozpočtu na zvláštním bankovním účtu s garantovaným výnosem včetně pojištění vkladu.
 7. Správou Fondu je pověřena tříčlenná Správní rada  zvolená sborovým shromážděním na funkční období tří let.
 8. Správní rada aktivně působí při shromažďování prostředků Fondu, a to jak uvnitř střešovického sboru, v rámci ČCE, u sesterských církví v zahraničí, tak i mimo církevní prostředí. Na základě souhlasu staršovstva spolupracuje i s externím fundraiserem.
 9. Správní rada dohlíží na řádné hospodaření s prostředky Fondu , informuje staršovstvo o všech důležitých skutečnostech týkajících se Fondu,  každoročně podává výroční zprávu sborovému shromáždění.
 10. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který zastupuje Správní radu navenek a pokud  není  členem staršovstva , má právo účastnit se jeho schůzí a je povinen každého půl roku podat staršovstvu zprávu o stavu Fondu.
 11. Finanční prostředky Fondu je možno použít pouze na výdaje spojené se správou a se získáváním dalších prostředků Fondu, na účely projektu schváleného sborovým shromážděním, tj. předprojektové a projektové přípravy a realizace dostavby.
 12. Čerpání prostředků Fondu na jeho provoz schvaluje staršovstvo, čerpání prostředků  Fondu  na financování dostavby severního křídla kostela  ČCE v Praze 6, Střešovicích, náměstí Před bateriemi 22 podléhá schválení sborového shromáždění ( zahájení čerpání a finanční rámec).
 13. Změna pravidel pro čerpání prostředků  Fondu  je možná  pouze na základě rozhodnutí sborového shromáždění o změně Statutu Fondu
 14. Fond se zřizuje na dobu deseti let od jeho založení.
 15. Fond může být zrušen, jestliže sborové shromáždění schválí návrh na zrušení fondu podaný staršovstvem sboru  a zároveň rozhodne o použití zbývajících prostředků z fondu. Fond zaniká použitím všech prostředků, jimiž Fond disponuje.


Sborové shromáždění zvolilo dne 29.3. 2015 s působností na 3 roky tříčlennou správní radu Fondu ve složení: Oliver Engelhardt, Petr Jankovský a Petr Ryšavý.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM