Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina.“ (Ž 111,10)

 


 

 

 


ETF UK - Evangelická Teologická fakulta UK

Evangelická teologická fakulta (ETF) byla založena v roce 1919 pro přípravu kazatelů ČCE a Církve československé husitské. (Do té doby studovali kazatelé ve Vídni.) Vychovala celou řadu vynikajících kazatelů a odborníků biblických oborů, uznávaných i v zahraničí. V lednu 1991 byla ETF inkorporována do Univerzity Karlovy spolu s katolickou teologickou fakultou a husitskou teologickou fakultou. Tímto významným faktem se změnil do značné míry způsob studia. Původně studovali na fakultě pouze ti, kdo zamýšleli stát se kazateli ČCE (nebo některé jiné, početně malé protestantské církve, která neměla svou vlastní VŠ). Nynější počet studentů výrazně vzrostl. Většina studentů na ETF uvádí příslušnost k některé křesťanské církvi, určitá část jich je však bez vyznání. Vyšší počet a veliká pestrost studentů poněkud ovlivňuje způsob výuky, i když všichni studenti bez výjimky procházejí studiem klasických biblických disciplin. Od roku 1995 sídlí fakulta v nově upravené budově v Černé ulici (někdejší „Maraton“), kterou bylo možno zakoupit i rekonstruovat značným nákladem jedině v důsledku mimořádných darů a velmi výhodných půjček našich partnerských církví z celého světa (zejména ze zemských církví v Německu). Pýchou ETF je knihovna nejlépe zásobená teologickou a humanitní literaturou v ČR - vše díky darům a odkazům domácích i zahraničních příznivců. Na ETF běží programy i v němčině a angličtině, takže tato fakulta je otevřena i pro zahraniční studenty, zejména vyšších ročníků a doktorandy.

V roce 1999 byla do ETF začleněna i VOŠ JABOK, jejímž zřizovatelem je katolický řád saleziánů a rovněž tak Institut ekumenických studií, na jehož vedení se podílejí učitelé z různých křesťanských církví.

Na ETF v současnosti běží dva programy bakalářského studia a po jednom programu studia magisterského a doktorandského.

V roce 1998 byl zřízen Biblický institut, společné vědecké pracoviště ETF a AVČR.

Pro ty studenty, kteří chtějí po absolvování ETF UK působit jako kazatelé ČCE, zřídila církev roční postgraduální studium – vikariát Do něj se v dlouhodobém průměru hlásí cca 10 kandidátů. Toto studium je plně organizováno i financováno ČCE a je v něm kladen důraz na praktické disciplíny, jako je příprava kázání, pastorační péče, poradenská služba lidem v tísni, nemocným a starým i jejich rodinám, výchova dětí a mládeže, vzdělávání dětí i dospělých, i spravování farního sboru, který budou zastupovat i před zákonem.

Více přímo na stránkách fakulty.

Aktuální program

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM