Přijaté změny nejsou velké, protože se však týkají klíčových církevních textů, je určitě dobré se s nimi seznámit.

Modlitba Páně: V textu je navrhována pouze jedna drobná změna v závěrečné doxologii: archaický tvar slovesa
jest změnit na běžnější je.

Text přijatého znění: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak
i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.

Kredo (Vyznání víry): Zde jsou tři změny, největší z nich je zřejmě náhrada archaického spojení svatých obcování výrazem společenství svatých, a dále změna slovosledu, tedy rytmu dalších sousloví.

Text přijatého znění: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl
ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Více informací na webu Evangelické církve.

Stáhnout PDF