Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Fond Irena

ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA       

                                                                                                   V Praze, dne 17. března 2015

Vážení přátelé, dárci a přispěvatelé Fondu Irena,

Dovolujeme si Vám poslat stručnou informaci o dosavadním fungování Fondu Irena, který jsme zřídili v listopadu 2012, po smrti Ireny Škeříkové, na podporu jejích dětí, Jendy, Pavla a Abigail. Fond funguje při střešovickém evangelickém sboru, a plnil svůj účel zejména během prvních měsíců a let, kdy pomohl překlenout náklady, které pro Ireniny děti znamenala změna životní situace, bydlení i nárazové sociální a zdravotní náklady.

Na účet Fondu přišlo od jeho zřízení celkově 363 tis. Kč. Považujeme to za úžasný projev solidarity. Většina příspěvků byla od jednotlivých dárců, z nichž někteří přispívali pravidelně nebo několikrát. Obdrželi jsme také příspěvky od evangelických sborů a spolků. Všem - také jménem Jendy, Pavla a Abigail - děkujeme!

V roce 2012 Fond obdržel 245 tis. Kč, v roce 2013 činily příjmy 91 tis. Kč a v loňském roce 2014 27 tis. Kč. Největší objem vyplacených podpor (přes 118 tis. Kč) připadá na rok 2013, kdy jsme také ohledně poukazování jednotlivých příspěvků příjemcům uzavřeli dohodu s Fondem Compaternitas. Celková výše příspěvků vyplacených ze svěřených prostředků za dobu dosavadní existence Fondu přesáhla 200 tis. Kč.

Objem prostředků čerpaných ve prospěch jednotlivých Ireniných dětí byl rozdílný vzhledem k jejich momentální situaci a potřebám. Nejmladší Abigail úspěšně dokončila střední školu a začala studovat na vyšší odborné škole Jabok. Pavlovi se narodila dcerka a měl starosti se zaměstnáním kvůli částečnému zdravotnímu omezení, nejstarší Jenda se živí zcela samostatně a nezávisle. Většína pravidelných příspěvků se týkala bydlení a studia (Abigail), jednorázové příspěvky se týkaly nejčastěji mimořádných výdajů na zdravotní péčí, nebo souvisely s narozením dítěte (Pavel).

Výrazně klesající objem příjmů i výdajů Fondu a postupně ustálená situace Ireniných dospělých dětí dokládají, že Fond splnil svůj účel. To nás vedlo k rozhodnutí jeho činnost k 31. březnu 2015 ukončit s tím, že jeho zůstatek bude rozdělen rovným dílem mezi Abigail, Pavla a Jendu. Připadné příjmy došlé po tomto datu budou převedeny na účet Fondu Compaternitas 

– viz www.compaternitas.evangnet.cz.

Rádi bychom Vám tímto ještě jednou srdečně poděkovali za Vaše dary a příspěvky a ujistili Vás, že jsme se jejich správy zhostili s velkou pokorou a odpovědností.

Za Fond, s díky a přáním všeho dobrého,

Pavel Pokorný, Pavel Kočnar, Jaromír Plíšek, Jiří Schneider

 

Zpráva o Fondu Irena (srpen 2013)

 

            Milí přátelé,

kdo jste přispěli v uplynulých měsících do fondu na podporu potomků Ireny Škeříkové, budiž Vám za to velký dík. Z Vašich darů pravidelně přispíváme Abigail na bydlení a na kapesné, jednorázově jsme podpořili částečným příspěvkem Pavlovo zubní ošetření a Jendovo bydlení.

Všichni mají za sebou náročný půlrok spojený mj. s vyklízením bytu v Nuslích. Pavel je dlouhodobě nemocen a ztratil práci. Měl by být opět uschopněn od září a má i příslib zaměstnání jako automechanik. Bydlí s přítelkyní.  Jenda má práci a bydlí u své přítelkyně. Ába úspěšně odmaturovala a byla přijata ke studiu na VŠ (theologie na ETF). Stále bydlí u Mandlerů.

            Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s Fondem Compaternitas. Nadále budeme prostředky shromažďovat, ale budeme je předávat Fondu Compaternitas, který je bude vyplácet, protože tento účel má výslovně uveden ve svých stanovách (na rozdíl od farního sboru). Vyplácení podpory se bude řídit doporučením správní rady našeho Fondu Irena.

            Srdečně zdravíme a přejeme vše dobré,

                                                                               Pavel Pokorný, farář

 

Zřízení Fondu Irena

         V pondělí 22. října 2012 zemřela po dlouhé nemoci sestra farářka Irena Škeříková. Protože v našem sboru měla řadu přátel, rozhodlo staršovstvo zřídit fond, z něhož by bylo možno podporovat tři děti zesnulé. Správou fondu byli pověřeni vedle faráře Pokorného členové našeho sboru Ireně blízcí Pavel Kočnar, Jaromír Plíšek a Jiří Schneider.

         Vzhledem k tomu, že děti jsou již dospělé, vyplácíme z prostředků fondu pravidelný příspěvek pouze studující Abigail, zatímco dvěma starším, Pavlovi a Janovi, přispíváme jednorázově v mimořádných případech, o nichž rozhodujeme jednotlivě.

         Do tohoto fondu je možno přispívat na náš běžný účet u Fio banky 2000275839/2010, variabilní symbol 1958. Hospodaření Fondu Irena je součástí hospodaření sboru a bude o něm podána zpráva na výročním sborovém shromáždění.

                                                                              Pavel Pokorný

 

 

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM